Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

 

        Z radością powitamy naszych uczniów w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi uczniami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor Szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrażam regulamin oraz procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie www.zsziok.edu.pl, e-dzienniku Librus. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 • Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. Młodzież chora, zakatarzona lub z temperaturą nie może wchodzić do budynku szkoły.
 • Do placówki nie może również wchodzić uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic /opiekun prawny/ ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności
  za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 • Rodzice /opiekunowie prawni/ mogą wchodzić do szkoły tylko w celu wcześniej umówionego spotkania z pracownikami zachowując zasady:
 1. dystansu społecznego /min. 1,5 m/,
 2. zasłonić usta i nos,
 3. zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły.
 • W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, rodzice /opiekunowie/ zostaną poproszeni o odebranie swojego dziecka i niezwłoczny kontakt z lekarzem. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium /sala 415/do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 • Z powodu małej przestrzeni na korytarzach w szkole obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy sal lekcyjnych, jednak na życzenie nauczyciela należy założyć maseczkę.
 • Uczeń do szkoły może przynieść tylko niezbędne rzeczy. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać
 • Dyrekcja szkoły i nauczyciele będą komunikowali się z rodzicami za pomocą dziennika Librus bądź telefonicznie /proszę rodziców, którzy zmienili numer telefonu o przekazanie aktualnego numeru telefonu do wychowawcy klasy/.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Grażyna Maczulis