Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2020/2021 Dyrektora ZSZiO w Kartuzach

z dnia 31.08.2020

 

REGULAMIN   ORGANIZACJI   ZAJĘĆ   W   CZASIE    REŻIMU    SANITARNEGO  ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 I Przepisy ogólne

 

 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach w okresie od 1 września 2020 do odwołania.
 2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.
 3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora
 4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online /wariant C/ lub tryb pracy mieszany /wariant B/, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym a część w systemie online. Regulamin opisuje działania przygotowujące szkołę do zmiany trybu pracy wykonywane jeszcze w trybie pracy stacjonarnej oraz zasady funkcjonowania szkoły w wariancie B /załącznik nr 6 do regulaminu/ oraz w wariancie C

/załącznik nr 7 do regulaminu/.

 II. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy szkoły 

 1. Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły. Inne osoby mogą wejść na teren szkoły po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przy zachowaniu przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, tj. zasłonięcie ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do szkoły. Osoby trzecie przebywają tylko w koniecznym do załatwienia sprawy czasie i mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych.
 2. Szkoła prowadzi ewidencję osób wchodzących do szkoły, które nie są pracownikami bądź uczniami naszej szkoły.

 

 1. Do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.
 2. W sytuacji, gdy powiat kartuski znajdzie się w strefie żółtej albo czerwonej przy wejściu do szkoły dyżurujący pracownicy szkoły będą mierzyli termometrem bezdotykowym temperaturę ciała wszystkim pozostałym pracownikom szkoły. Jeżeli pomiar termometrem wynosi 380C lub wyżej – pracownik nie może wejść do szkoły ani podjąć
 3. W sytuacji, gdy powiat kartuski znajdzie się w strefie żółtej albo czerwonej zakazuje się organizowania wyjść grupowych i wycieczek
 4. W sytuacji, gdy powiat kartuski znajdzie się w strefie żółtej albo czerwonej zajęcia wychowania fizycznego będą zorganizowanę na powietrzu. Uczniowie na zajęcia wychowania fizycznego stawiają się odpowiednio ubrani, w zależności od warunków
 5. Uczniowie na teren szkoły wchodzą trzema wejściami. W szkole obowiązuje następujący plan wchodzenia i wychodzenia na zajęcia i

Wejście/wyjście

Numer sali lekcyjnej

Wejście przy sekretariacie

108, 109, 110, 111, 112, 205, 208, 209, 408,

409, 406

Wejście główne

100, 211, 212, 214, 215, 410, 411, 412, 308,

309, 310, 307, 306

Wejście przy sali gimnastycznej

218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 313, 314,

315, 125, 126, 128, 129

 

 

 1. W czasie przebywania w szkole należy zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby. Z powodu małej przestrzeni na korytarzach w szkole uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy sal lekcyjnych, jednak na życzenie nauczyciela należy założyć maseczkę.
 2. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają na placu szkolnym na świeżym powietrzu, w salach lekcyjnych lub na korytarzach z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5
 3. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie

 

elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ';document.getElementById('cloak5e14978fa0ef1d79592cefde17cf92ae').innerHTML += ''+addy_text5e14978fa0ef1d79592cefde17cf92ae+'<\/a>'; , lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie pod numer 58 6810735

 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych.
 2. W celu zmniejszenia liczebności uczniów przebywających jednocześnie w szkole wprowadzono dwuzmianowość. Lekcje w szkole odbywają się w godzinach 7.45 – 55.
 3. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła,
 4. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 5. Uczniowie mają obowiązek unikania większych skupisk uczniów i zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły.
 6. Zawiesza się do odwołania wynajmowanie dystrybutorów z żywnością. Uczniowie przynoszą z domu kanapki i Możliwy będzie zakup posiłków na placu zewnętrznym szkoły w czasie długich przerw przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.
 7. Wychowawcy klas 01 września 2020 zobowiązują do przestrzegania oraz zapoznają swoich uczniów z regulaminem i procedurami obowiązującymi w szkole od 01 września 2020. Rodzicom przesyłają te informacje w wiadomościach dziennika
 8. Dyrekcja Szkoły dla trójek klasowych rodziców oraz wychowawcy klas pierwszych zorganizują w pierwszym tygodniu września spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego /osoby uczestniczące w spotkaniu muszą mieć zasłonięty nos i usta oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do sali/.
 9. We wrześniu 2020 odbędą się spotkania uczniów z pielęgniarką szkolną, która przedstawi zasady bezpiecznego korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz przeprowadzi szkolenia na temat zminimalizowania zagrożenia związanego z zakażeniem wirusem SARS- CoV-2.

 III. Zasady bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w szkole w klasie i na przerwie

 1. Uczniowie w czasie lekcji i przerw nie mają prawa wychodzić poza teren szkoły. Uczniowie opuszczają teren szkoły po skończonych zajęciach zgodnie z planem lekcji danego
 2. Uczniowie nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia, wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem mogą być zajęcia praktyczne zawodowe, informatyka, języki obce oraz wychowanie
 3. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać.

 

 1. W każdej klasie i na każdym korytarzu oraz przy wejściach do szkoły jest płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym
 3. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia.
 4. Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie, a w razie potrzeby również w czasie
 5. W trakcie zajęć zaleca się unikanie organizacji pracy uczniów w małych grupach lub parach, nie organizuje się także oceny koleżeńskiej prac ani innych działań związanych z wymianą rzeczy należących do innego
 6. Uczniowie mogą przebywać tylko na korytarzu przy sali, w której odbywają się zajęcia i nie mogą kontaktować się z uczniami z innych.
  IV Zasady bezpiecznego zachowania w sekretariacie szkoły i gabinetach Dyrekcji Szkoły

 

 1. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19 mogą wejść do sekretariatu tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
 2. Osoby wchodzące do sekretariatu, gabinetu dyrekcji dezynfekują ręce
 3. W sekretariacie, gabinecie dyrekcji może przebywać maksymalnie 1 petent zachowując dystans od pań w sekretariacie, dyrekcji
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 5. Zaleca się dezynfekcję powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych
 6. Zalecane jest noszenie rękawiczek

 V. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece i czytelni

 1. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
 3. Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej” z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze)
 4. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą kosza, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym
 5. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 1,5 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna
 6. Przy wypożyczaniu zbiorów z biblioteki czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i
 7. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych.
 8. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje wyłącznie pracownik
 9. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na
 10. Ostatni użytkownik może wejść do biblioteki 15 minut przed zamknięciem
 11. Korzystając z komputerów znajdujących się w czytelni należy zachować odstęp zajmując, co drugi stolik. Po skończonej pracy uczeń dezynfekuje klawiaturę oraz stolik.
  VI. Zasady bezpiecznego zachowania w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego, kierownika praktycznej nauki zawodu oraz zastępcy kierownika
  1. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z porad psychologa i pedagoga szkolnego, a także doradcy
  2. Rodzice/ prawni opiekunowie proszeni są o konsultacje telefoniczne, ewentualne konsultacje indywidualne będą umawiane wcześniej
  3. Wchodząc do gabinetu uczniowie oraz rodzice/ prawni opiekunowie dezynfekują ręce przy wejściu.
  4. W gabinecie może przebywać maksymalnie 1 osoba zachowując dystans 1,5 m odległości od psychologa, pedagoga, doradcy czy
  5. W czasie zajęć z psychologiem lub pedagogiem zalecane jest noszenie maski ochronnej lub zastosowanie innego sposobu zasłaniania nosa i
  6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
  7. Zaleca się dezynfekcję klamki, stolika, poręczy foteli, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
  8. Wizyta w gabinecie nie może trwać dłużej niż 30 minut - po każdych konsultacjach lub zajęciach indywidualnych psycholog, pedagog czy doradca, kierownik dezynfekuje powierzchnię stolika, poręcze foteli i wietrzy
  9. Zalecane jest noszenie rękawiczek

 VII. Zasady bezpiecznego zachowania w szatni i korzystania z szafek szkolnych

 

 1. Uczniowie, którzy mają szafkę szkolną zostawiają swoje nakrycia wierznie w Pozostali uczniowie korzystają z szatni szkolnej, gdzie sami zawieszają i odbierają rzeczy w wyznaczonym miejscu dla danej klasy /w szatni są odpowiednie oznaczenia/. W boksie szatni może być tylko 2 osoby jednocześnie, jedna osoba wychodzi to dopiero druga wchodzi.
 1. W czasie korzystania z szatni lub szafek szkolnych każdy uczeń jest zobowiązany zachować dystans min. 1,5 m od drugiej
 2. Każdy uczeń ma obowiązek raz w tygodniu zdezynfekować swoją szafkę.
 3. Uczniowie w szatni lub przy szafkach szkolnych niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na zajęcia lekcyjne bądź na dwór.
 4. Obsługa szkoły dezynfekuje codziennie zewnętrzna część szafek szkolnych oraz szatnię.

 VIII. Zasady bezpiecznego zachowania się w świetlicy szkolnej

 

 1. W świetlicy obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1,5
 2. W świetlicy mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy czekają na zaplanowane w danym dniu zajęcia lekcyjne lub na
 3. Przed wejściem do świetlicy uczniowie myją ręce i następnie dezynfekują. W świetlicy dostępne są płyny dezynfekujące ręce.
 4. W czasie zajęć obsługa szkoły dezynfekuje stoły i klamki, wyłączniki światła.

 IX. Zasady bezpiecznego zachowania się w pokoju nauczycielskim

 1. W pokoju nauczycielskim zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego
 2. Przed wejściem do pokoju nauczycielskiego należy zdezynfekować ręce
 3. Po zakończonej pracy każdy nauczyciel usuwa ze stołów i parapetów wszystkie własne

 X. Zasady bezpiecznego zachowania się w pracowniach informatycznych i kształcenia zawodowego

 1. Uczniowie przed wejściem sali dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej
 3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego
 4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

 XI. Zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej i szatni

 1. Uczniowie wchodząc na salę gimnastyczną dezynfekują ręce.
 2. Na sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie 3 grupy ćwiczebne. Przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali gimnastycznej spełnia wytyczne GIS ( minimum 4 m2 )
 3. W przypadku większej ilości grup, lekcje dla czwartej lub piątej grupy odbywają się na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły lub poza terenem szkoły, w razie niepogody klasy te odbywają zajęcia na trybunach.
 4. Uczniowie przebywają w wyznaczonej części sali gimnastycznej, zachowując bezpieczną odległość.
 5. Po każdej lekcji nauczyciel dezynfekuje sprzęt sportowy, z którego korzystał.
 6. Uczniowie niećwiczący i zwolnieni z ćwiczeń przebywają na sali gimnastycznej zachowując bezpieczną odległość w miejscu wskazanym przez
 7. Uczniowie ćwiczący, po uzgodnieniu z nauczycielem, przebierają się w Grupy uczniów, które korzystają z otwartej przestrzeni na terenie szkoły lub poza terenem szkoły mogą zostawić rzeczy szkolne na trybunach.
 8. Przed wejściem do szatni należy zachować wszystkie reżimy sanitarne (zakryte usta i nos, dezynfekcja dłoni przed wejściem do szatni)
 9. W szatni mogą przebywać jedynie osoby z grupy, które w danym czasie mają lekcje wychowania
 10. Należy ograniczyć przebywanie w szatni do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 11. Szatnia w czasie lekcji będzie
 12. W czasie prowadzenia zajęć, bez zgody nauczycieli prowadzących lekcje wychowania fizycznego, na korytarzu przy szatni wf nie mogą przebywać inne
 13. Uczniowie po lekcji stosują się do obowiązujących procedur w czasie

 XII. Zasady bezpiecznego zachowania w pokoju kierownika gospodarczego, głównej księgowej oraz sekretarza szkoły

 

 1. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS dotyczącym ograniczania przebywania osób z  zewnątrz  na  terenie  szkoły,  w  czasie  pandemii   COVID  19,  nie  mogą   przebywać     w pomieszczeniach kierownika gospodarczego, głównej księgowej oraz sekretarza szkoły.
 2. Uczniowie, zgodnie z zaleceniem dyrektora szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą przebywać w pomieszczeniach kierownika gospodarczego, głównej księgowej oraz sekretarza szkoły.
 3. Pracownicy szkoły proszeni są o zgłaszanie swoich potrzeb (zamówienia materiałów biurowych, sprawy kadrowe, księgowe, wystawianie zaświadczeń) mailowo, telefoniczne lub na piśmie (przed gabinetem kierownika gospodarczego umieszczono stolik wraz zeszytem, do którego należy wpisać zapotrzebowanie):
  • Sabina Roszkowska – kierownik gospodarczy, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pod numerem telefonu 58 681-07-35 wew. 40,
  • Irena Knut – główna księgowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pod numerem telefonu 58 681-07-35 wew. 38,

 

 • Anna Klasa – sekretarz szkoły, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pod numerem telefonu 58 681-07-35 wew. 44.

O    możliwości    odbioru    zamówionych       materiałów    biurowych,       dokumentów  osoby zainteresowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie.

Ewentualne konsultacje indywidualne będą umawiane wcześniej telefonicznie.

 1. Wchodząc do gabinetu pracownicy szkoły dezynfekują ręce przy wejściu.
 2. W gabinecie może przebywać maksymalnie 1 osoba zachowując dystans 1,5 m odległości od kierownika gospodarczego, głównej księgowej oraz
 3. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Zaleca się dezynfekcję klamki, stolika, poręczy foteli, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 5. Wizyta w gabinecie nie może trwać dłużej niż 30 minut - po każdych konsultacjach lub zajęciach indywidualnych kierownika gospodarczego, głównej księgowej oraz sekretarz szkoły dezynfekuje powierzchnię stolika, poręcze foteli i wietrzy
 6. Zalecane jest noszenie rękawiczek

 XIII. Zasady pełnienia dyżurów podczas przerw przez nauczycieli

 

 1. Dyżury nauczycieli będą prowadzone według harmonogramu ustalonego przez wicedyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel w czasie dyżury ma zasłonięte usta i nos.
 3. Nauczyciel dyżurujący przy wejściu do szkoły przypomina uczniom o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem do szkoły oraz założeniu
 4. Każdy Nauczyciel dyżurujący czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży, prowadzi kontrolowane poczucie swobody młodzieży zachowując reżim
 5. Nauczyciel dyżurujący na korytarzach nadzoruje również bezpieczeństwo młodzieży w salach lekcyjnych.
 6. Nauczyciel dyżurujący przy toaletach zwraca uwagę na zachowanie liczebności osób korzystających z toalet przestrzegając dystansu społecznego 1,5 m
 7. Nauczyciel dyżurujący na zewnątrz na placu przyszkolnym nadzoruje zachowanie przez uczniów dystansu społecznego 1,5 m, a w przypadku niezachowania tego dystansu konieczności założenia maseczki ochronnej. Nauczyciel nadzoruje również respektowanie przez uczniów zakazu wychodzenia poza teren szkoły w czasie.

  XIV. Zasady bezpiecznego zakupu produktów spożywczych z firmy cateringowej 
 8.  Pracownik firmy cateringowej, dostarczający posiłki i produkty do szkoły, jest zobowiązany poinformować szkołę telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej dostawy.
 9. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony
 10. Posiłki sprzedawane są na zewnątrz na placu
 11. Uczniowie kupując żywność zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego 1,5 m

 XV. Przygotowanie szkoły do pracy online

 1. Wychowawcy klas do dnia 04 września 2020 zbiorą informacje dotyczące:
  1. aktualnych telefonów uczniów i rodziców w swojej klasie,
  2. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
 2. Wychowawcy klas informują uczniów i rodziców o sposobie komunikowania się. Z rodzicami pracownicy szkoły mogą komunikować się za pomocą dziennika Librus lub telefonicznie, natomiast z uczniami za pomocą dziennika Librus, za pomocą Microsoft Teams albo Messenger, w koniecznych sytuacjach
 3. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość

- w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy – każdy nauczyciel ma obowiązek we wrześniu zorganizować jedno spotkanie online w każdej klasie, w której uczy z wykorzystaniem Microsoft Teams. Na spotkaniu należy sprawdzić obecność – a w razie nieobecności ucznia nauczyciel z wychowawcą ustalają przyczyny absencji. Celem spotkania jest sprawdzenie łączności z wszystkimi uczniami danej klasy, w tym sprawdzenie mikrofonów uczniów oraz możliwości włączenia kamer, a także możliwości wyświetlania i przekazywania materiałów dydaktycznych. Takie spotkanie kontrolne nie może być dłuższe niż 15 minut. W klasach pierwszych może odbyć się takie spotkanie po dodaniu uczniów klas pierwszych do szkolnej grupy użytkowników Office365 przez szkolnego administratora p. P. Pobłockiego.

 1. Dyrekcja szkoły zorganizuje we wrześniu szkolenia dla nauczycieli z obsługi Office365 o różnych poziomach

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2020/2021 Dyrektora ZSZiO w Kartuzach

z dnia 31.08.2020

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

 

 1. Odrębne pomieszczenie do izolacji
 • W ZSZiO w Kartuzach sala 415 pełni funkcje izolatki
 • Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane przez pracowników obsługi,
 • Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować

 

 1. Izolacja ucznia

 2. Pracownik szkoły
 • Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19,(np. kaszel, podwyższona temp, duszność) izoluje go w odrębnym
 • Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum
 • Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na plan przyszkolny. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.

 

 1. Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły

 

 1. Pracownik szkoły
 • Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły

 

 1. Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru ucznia ze szkoły

 

 1. Rodzic dziecka/opiekun odbierający dziecko ze szkoły
 • Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, kontaktuje się telefonicznie z sekretariatem lub wychowawcą klasy lub innym pracownikiem szkoły) i czeka na zgłoszenie się pracownika. Dziecko z objawami

choroby nie może samo opuścić szkoły!

 • Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu i w rękawicach ochronnych przyprowadza dziecko do drzwi wyjściowych – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),
 • Rodzic ma założoną maskę zakrywającą nos i
 1. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 przez pracownika szkoły

 

 1. Pracownik szkoły
 • Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch i rękawice.
 • Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal.

 

 1. Dyrektor szkoły
 • Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.

 • Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły.

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 2/2020/2021 Dyrektora ZSZiO w Kartuzach

z dnia 31.08.2020

 

 

Procedura postępowania z pracownikiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

 1. Odrębne pomieszczenie do izolacji
  • W ZSZiO w Kartuzach sala 415 pełni funkcje izolatki
  • Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane przez pracowników obsługi,
  • Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować

 

 1. Natychmiastowe odsunięcie od pracy i izolacja pracownika

 

 1. Pracownik szkoły /dyrektor
 • Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po karetkę pogotowia lub pod nr 999/ 112/ i koniecznie informują, że mogą być zakażeni
 • Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem (np. kaszel, podwyższona temp, duszność,) natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły.
 • Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw.
 • Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i
 • Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum – najlepiej jedna
 • Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 1. Powiadomienie właściwych służb

 

 1. Dyrektor
 • Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 • W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu dyrektor:

 

 

A1. Lekkie objawy

Dyrektor odsyła pacjenta do domu własnym środkiem transportu. Pracownik nie może korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji

 

A1. Stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji Dyrektor dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem - do momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji

 W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły oraz zawiadamia organ prowadzący.

 

 1. Zakończenie procedury

 

 1. Pracownik szkoły/dyrektor
 • Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się z izolowanym najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.
 • Izolatka, w której przebywał chory jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty ).
 • Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2/2020/2021 Dyrektora ZSZiO w Kartuzach

z dnia 31.08.2020

 

 

Procedura dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej

 

 1. Pracownik firmy cateringowej, dostarczający posiłki i produkty na plac przyszkolny jest zobowiązany poinformować szkołę telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej
 2. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty dla uczniów i pracowników szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony

 

 1. Posiłki przewożone      są      w                biodegradowalnych   pojemnikach                jednorazowych, w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu
 2. Firma nie ma prawa wnosić jedzenia do budynku szkoły.
 3. Posiłki sprzedawane są na zewnątrz na placu
 4. Uczniowie kupując żywność zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego 1,5 m

 

 

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 2/2020/2021 Dyrektora ZSZiO w Kartuzach

z dnia 31.08.2020

 

 

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w szkole w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

 

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane

 

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2/2020/2021 Dyrektora ZSZiO w Kartuzach

z dnia 31.08.2020

 

Zasady pracy szkoły w systemie hybrydowym /WARIANT B/ i w systemie pracy tylko zdalnej /WARIANT C/

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin organizacji  pracy  w  systemie  hybrydowym  (mieszanym)  określa  formy  i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.
 2. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez Dyrektora po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
 3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
 4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

 

 1. Zasady organizacji pracy szkoły

 

 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym /WARIANT B/:
 • każda klasa zostanie podzielona na dwie grupy, jedna będzie uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych stacjonarnie w szkole, natomiast druga grupa równolegle będąc w domu będzie uczestniczyła w zajęciach online. Grupy będą zamieniały się co tydzień.
 • W każdej klasie jest komputer, łącze internetowe i kamera umożliwiająca nauczycielom połączyć się z uczniami, którzy są w tym czasie w domu. Nauczyciel łączy się za pomocą aplikacji Teams.
 • We wszystkich klasach zajęcia dydaktyczne są prowadzone zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w salach przydzielonych na dzień 1 września 2020;
 • zajęcia rewalidacyjne  i  specjalistyczne  prowadzone   są   w  szkole,   zgodnie   z  planem,   z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;
 • uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 • praca specjalistów i psychologa, pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
 • uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej

 

 • w przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji na    terenie     szkoły,     po     wcześniejszym     ustaleniu     daty     i     terminu   z nauczycielem;
 1. Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia /WARIANT C/:
 • W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły
 • Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Librus Synergia oraz aplikacja Teams. Nauczyciele mogą również w celu lepszej komunikacji i przesyłania informacji wykorzystać Messenger. W wyjątkowych sytuacjach pracownicy szkoły mogą kontaktować się
 • Zajęcia online odbywają się za pomocą aplikacji Teams. Zapisy na Teams są dowodem realizacji zajęć lekcyjnych i podlegają
 • Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
  1. Prowadzenie zajęć online;
  2. Rozmowy telefoniczne z uczniami;
  3. Rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
  4. Prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się online;
  5. Prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin.
 • Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która odbywa się z użyciem monitorów

 Formy współpracy dyrekcji, nauczycieli z rodzicami i uczniami

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrekcję poprzez dziennik Librus bądź e-maila służbowego i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na
 2. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego, w wyjątkowych sytuacjach mogą być w trybie online za pomocą aplikacji
 3. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.  O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić wicedyrektora szkoły od spraw
 4. Współpracę każdego zespołu przedmiotowego koordynuje lider przedmiotowy. W celu podniesienia jakości kształcenia i prowadzenia zajęć zdalnych wskazana jest pomoc koleżeńska i konsultacje w zespole
 5. Każdy nauczyciel w sprawozdaniu semestralnym składanym do lidera przedmiotowego pisze sprawozdanie z prowadzenia zajęć w trybie hybrydowym lub

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez rodziców i uczniów poprzez dziennik Librus i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi.
 2. W przypadku, kiedy uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach online, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej
 3. Począwszy od prowadzenia nauczania zdalnego uczeń lub jego rodzice nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie.

 Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

 

 1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem ustalonych i przedstawionych Dyrekcji zmian w programach
 2. Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne ucznia, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 3. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania – 30 Pozostała część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na połączenie /Teams/ z uczniami, którzy obywają zajęcia online, sprawdzenie obecności, konsultacje indywidulane z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia.
 4. Terminy  wykonania       zadań       nie       mogą       być       zbyt       krótkie.       Wiadomości  i  zadania  od  jednego  nauczyciela  (z  jednego  przedmiotu)  powinny  być  przekazywane  z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów. Wychowawca nadzoruje współpracę nauczycieli z uczniami.

 Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

 1. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w Statucie Szkoły, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:
 • odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line;
 • wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
 • wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;
 • wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych elektronicznie, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
 • testy on-line udostępnione na wybranej przez nauczyciela

 

 1. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej
 3. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków
 4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do
 5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – za pomocą sms lub w wersji papierowej.
 6. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji
 7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu
 9. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub
 10. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych w tygodniowym planie godzin zajęć.

 Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

 

 1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym w interfejsie lekcyjnym oraz w sprawozdaniu semetralnym do lidera
 2. Sprawdzenie obecności uczniom odbywającym nauczanie zdalne należy wybrać w kategoriach frekwencji – nauka

 Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

 

 1. Rodzic / prawny opiekun dziecka  ma  obowiązek  stałego  kontaktu  z  nauczycielem  w  razie  pojawiających  się  trudności  w  nauce  lub  innych  przyczyn  nieaktywności  ucznia    w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, ).
 2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym
 3. Każdy nauczyciel prowadzi z  rodzicami  konsultacje  dotyczące  postępów  ucznia (min. 1 raz w tygodniu). O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik
 4. Nauczyciele specjaliści /pedagog, psycholog/ będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i   innych   instytucji   wspomagających   funkcjonowanie   ucznia   w   szkole   i środowisku lokalnym.
 5. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.
 6. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym
 7. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni
 8. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce przez czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty z nauczycielami.

 Postanowienia końcowe

 1. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia
 2. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z
 3. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy do wicedyrektora do spraw