Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA102-049287

Tytuł: Wszystko jest lekcją- staże ZSZiO w Kartuzach w Europie

 

REKRUTACJA NA STAŻ ZAGRANICZNY

GRUPA D – uczniowie z Technikum Informatycznego i Szkoły Branżowej ( klasa 3)

Informacje ogólne:

 

Procedura rekrutacji polega na ocenie punktowej poszczególnych elementów. Każdy z kandydatów pisze CV i list motywacyjny w języku polskim i j. angielskim (10 pkt). Ponadto, każdy kandydat odbywa dwie rozmowy kwalifikacyjne. Jedną w języku angielskim, gdzie nauczyciele będą mogli ocenić znajomość języka angielskiego i umiejętność komunikacji (25 pkt) (10 pkt Treść, 10 pkt Komunikatywność, 5 pkt Kompetencje). Uczniowie  prezentują się, odpowiadają na pytania komisji, a następnie losują 3 zdania do wolnego  tłumaczenia- zwroty przydatne w czasie stażu.  Kolejną rozmowę - w języku polskim- odbywają  w obecności doradcy zawodowego, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego i psychologa szkolnego (25 pkt)(5 pkt Treść, 5 pkt Kompetencje, 5 pkt Bogactwo, 2 pkt Wygląd zewnętrzny, 2 pkt Kultura osobista i stosowanie zwrotów grzecznościowych, 2 pkt Łatwość nawiązywania kontaktu z członkami komisji, 2 pkt Motywacja i nastawienie i 2 pkt Komunikatywność). Przypomina ona rozmowę kwalifikacyjną przed podjęciem pracy. Każdy z członków komisji przyznaje swoje punkty w każdej z kategorii. Kandydaci piszą również test z języka angielskiego (16 pkt), oraz otrzymują  punkty za oceny końcowe z wybranych 3  przedmiotów oraz ocenę z zachowania( uczniowie z BS - oceny z 2 przedmiotów i ocena z praktyki i  z zachowania  (24 pkt) - waga ocen odpowiada cyfrze.

  • Technikum Informatyczne: język angielski, język angielski zawodowy w branży informatycznej, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, ocena z zachowania
  • Szkoła Branżowa: ocena z praktyk, ocena z zachowania, język angielski , ocena z przedmiotu zawodowego- w zależności od wykonywanego zawodu( w zawodzie sprzedawca- obsługa klienta).

Bezpośredni uczestnicy stażu to ci,  którzy otrzymają największą ilość punktów ( max 100). Powstaje także lista rezerwowa. Opinia pedagoga,  psychologa szkolnego i wychowawcy ma wpływ na decyzję komisji rekrutacyjnej w przypadku identycznej ilości punktów zdobytych przez ubiegających się, przy jednym pozostałym miejscu na liście uczestników. Komisja Rekrutacyjna  podejmuje decyzję ostateczną a przyznane punkty za poszczególne elementy są jawne i zostaną udostępniane na prośbę kandydata do wglądu. Kandydat może się odwołać pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu dwóch dni roboczych licząc od ostatniego dnia jego rekrutacji.  Komisja ma dwa dni robocze na udzielenie odpowiedzi pisemnej. Lista bezpośrednich beneficjentów projektu wraz z listą rezerwową  są opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej stronie facebook.  Zasady i przebieg rekrutacji są zamieszczane na stronie internetowej szkoły. 

Jednakże , beneficjent może zostać skreślony z listy uczestników, jeśli  jego frekwencja na zajęciach przygotowawczych do wyjazdu  będzie mniejsza niż 80%( jeżeli są to nieobecności nieusprawiedliwione) lub  w przypadku kiedy nie spełnia wymogów formalnych ( nie posiada ważnego paszportu czy dowodu osobistego). W takich przypadkach,  uczestnikiem wyjazdu  zostaje pierwsza osoba na liście rezerwowej.

 

Plan działań i terminy:

Do 16 września, 2019 kandydaci prześlą CV i list motywacyjny ( zarówno w języku polskim i angielskim)  do adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • 18 września, 2019  na Auli  kandydaci napiszą test z języka angielskiego ( 60 minut)
  • 18 września,2019  odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w języku polskim
  • 19 września  2019 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim

Informacja, która klasa kiedy przychodzi na rozmowę , zostanie przekazana 17 września, 2019
 ( w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów) .

Skład komisji rekrutacyjnej:

Rozmowa w języku polskim:

Magdalena Fryt - Koordynator projektu-nauczyciel języka angielskiego, Przewodnicząca Komisji

Paweł Pobłocki -Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Martyna Krefta- Nauczyciel języka angielskiego

Iwona Cyrocka- Szkolny doradca zawodowy

Beata Paczoske-  Psycholog Szkolny

Monika Cyperska - Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Rozmowa w języku angielskim:

Magdalena Fryt - Koordynator projektu-nauczyciel języka angielskiego, Przewodnicząca Komisji

Paweł Pobłocki -Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Martyna Krefta - Nauczyciel języka angielskiego

 

Osoby, które otrzymają najwyższa liczbę punktów zostaną uczestnikami stażu.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej   30 września, 2019 roku.

 

Staż odbywać się będzie na terenie  Portsmouth, w Anglii, w terminie od 10 do 23 listopada, 2019, pod opieką dwóch nauczycieli ze szkoły. Uczestnikami będzie 10 uczniów z Technikum Informatycznego i 6 uczniów z Branżowej Szkoły ( z klas 3 cich). Wszystkie koszty pokrywane są z otrzymanego dofinansowania w ramach w/w projektu.