INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19


Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w 
jakim celu, i jakim sposobem, jest Zespół
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, którego dane kontaktowe są następujące:

 adres korespondencyjny: ul. Wzgórze Wolności 34, 83-300 Kartuzy
 nr telefonu: 58 681 07 35
 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z 
naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Podstawa przetwarzania danych
Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO* w 
związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz art. 6 ust.1 lit. e) RODO i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO oraz jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust.1 lit. e) RODO, w 
przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii jest niezbędne ze względów 
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi - art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.


Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do działań związanych z przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID -19.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące dla nas 
usługi na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, informacji, dostępu do nich, uzyskania ich 
kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, powiadomienia o ich sprostowaniu, usunięciu 
lub ograniczeniu przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodleganiu zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu danych, kontaktu z IOD, odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo 
wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

*Skrót RODO odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata