PEDAGOG SZKOLNY

mgr Agnieszka Głodowska

 

              Harmonogram pracy w roku szkolnym 2023/24:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

7:45 – 14:55

 

 

 

7:45 - 9:40

10:25 - 12:20

13:05 - 16:00

 

 

7:45 - 8:50

9:35 - 16:00

 

 

 

12:00 - 15:40

 

 

7:45 - 15:40

 

 

 

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewa Bigus

 

              Harmonogram pracy w roku szkolnym 2023/24:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

9:00 – 14:00

 

 

 

................. 

 

7:45 - 11:15

 

 

 

7:45 - 10:15

 

 

...................

 

Załącznik nr 7

Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły ,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów,

 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły ,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    - Współpraca ze środowiskiem

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata