Wiodącymi przedmiotami w zawodzie sprzedawca są:

 • Towar jako przedmiot handlu;
 • Organizacja i technika sprzedaży;
 • Obsługa klientów;
 • Przedsiębiorca w handlu.

Uczniowie klasy sprofilowanej w zawodzie sprzedawca wiedzę teoretyczną przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych zdobywają w szkole. Praktyka zawodowa jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Uczeń, który zda wymaganą kwalifikację HAN.01.-"Prowadzenie sprzedaży" odbywającą się pod koniec drugiego semestru  klasy trzeciej, otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Dyplom z tytułem zawodowym oraz Certyfikat Europass w języku polskim i angielskim potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje.

W klasie pierwszej i drugiej zajęcia edukacyjne realizowane są trzy razy w tygodniu, zaś zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu zgodnie z umową o praktyczną naukę zawodu. W klasie trzeciej zajęcia edukacyjne odbywają się dwa razy w tygodniu, zaś zajęcia praktyczne trzy razy w tygodniu.

Uczniowie mogą wziąć udział w licznych konkursach organizowanych w naszej szkole takich jak:

 • Konkurs o prawach konsumentach;
 • Szkolne konkursy przedmiotowe;
 • Twoje zdrowie w twoich rękach;
 • Konkurs piosenki;
 • Konkurs plastyczny;
 • Konkurs fotograficzny;
 • Liczne zajęcia sportowe.

Zadania zawodowe sprzedawcy to organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie produktów do sprzedaży, inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca [rac, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży itp. Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej, a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej, a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownie.

Najlepsza zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Polsce.

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata