Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- geografia
- język angielski

Wiodącymi przedmiotami w zawodzie technik handlowiec są :

  • Towar jako przedmiot handlu,
  • Organizacja i technika sprzedaży,
  • Język angielski w działalności handlowej,
  • Obsługa klientów,
  • Marketing w działalności handlowej,
  • Przedsiębiorca w handlu,
  • Symulacyjna firma handlowa.

Zrealizowane przedmioty zawodowe i obowiązkowa praktyka zawodowa w kraju lub za granicą, organizowana przez szkołę, przygotuje do uzyskania tytułu technika handlowca. Egzamin potwierdzający pierwszą klasyfikację K1 prowadzenie sprzedaży (AU20) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy drugiej, zaś egzamin potwierdzający drugą klasyfikację K2 prowadzenie działalności handlowej (AU 25) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. Uczeń, który zda wszystkie wymagane klasyfikacje dla danego zawodu, otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, dyplom z tytułem zawodowym oraz Certyfikat Europass w języku polskim i języku angielskim, potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje.

Technik handlowiec to najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego, dystrybutorów produktów, telemarketów, szefów działów sprzedaży, dystrybutorów wśród większych klientów, a także w dziale marketingu oraz w dziale sprzedaży internetowej.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata