Uczniowie klas biorą  udział  w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych .Najlepsi uczniowie są stypendystami: Prezesa Rady Ministrów ,Starosty Kartuskiego oraz Burmistrzów i Wójtów   okolicznych gmin .

Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w szkolnych kołach:

 • klub europejski
 • klub menedżerski
 • koło informatyczne
 • klub sportowy „Orzeł”,

Poznają tajniki przedsiębiorczości – „Miesiąc Przedsiębiorczości” , oraz działania firm poprzez udział w wirtualnych  konkursach: „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” i  „Biznes Junior”. Nauka w III  Liceum Ogólnokształcącym profesjonalnie przygotowuje do nauki na wyższych uczelniach, co potwierdza bardzo wysoki poziom zdawalności na maturze.

Technikum Nr 2 kształci przez 5 lat w zawodzie :

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości
 • technik informatyk
 • technik reklamy

wiodące przedmioty w zawodzie technik ekonomista :

 • rachunkowość
 • sprawozdawczość i analiza finansów
 • pracownia ekonomiczna
 • pracownia rachunkowości

wiodące przedmioty w zawodzie technik handlowiec:

 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i technika sprzedaży,
 • język angielski w działalności handlowej,
 • obsługa klientów,
 • marketing w działalności handlowej,
 • przedsiębiorca w handlu,
 • symulacyjna firma handlowa.

wiodące przedmioty w zawodzie technik rachunkowości  :

 • rachunkowość
 • kadry i płace
 • pracownia rachunkowości

wiodące przedmioty w zawodzie technik informatyk:

 • urządzenia techniki komputerowej
 • programowanie strukturalne i obiektowe
 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • aplikacje internetowe i bazy danych

wiodące przedmioty w zawodzie technik reklamy:

 • organizacja reklamy
 • marketing
 • grafika komputerowa
 • organizacja sprzedaży
 • pracownia technik reklamy

Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych firmach, bankach i Urzędzie Skarbowym, dla zainteresowanych praktyki zagraniczne w Niemczech, Anglii i Francji.

Uczniowie tej szkoły biora udział w licznych konkursach zawodowych i zdobywają czołowe miejsca oraz laureaci konkursów zdobywają indeksy na wyższe uczelnie. na przykład :

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Konkurs „ Mistrz Rachunkowości”
 • Olimpiada „Wiedzy z Rachunkowości” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich
 • Turniej Wiedzy o Prawach Konsumenta
 • konkurs na Najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca
 • konkurs Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw  „ Produkcik”

Nauka kończy się zewnętrzny egzaminem maturalnym i zewnętrznym  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec oraz technik informatyk.

Ubiegłoroczne egzaminy potwierdzają wysoki poziom kształcenia :

zdawalność 96% - był to najwyższy wynik w powiecie kartuskim.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Kartuzach

Uczniowie klasy sprofilowanej w zawodzie sprzedawca wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych zdobywają w szkole. Praktyka zawodowa jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W ubiegłym roku zdawalność w zawodzie sprzedawca wynosiła 95 %.

 

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata