Deklaracje należy wypełnić na stronie

Prosimy absolwentów, którzy w tym roku złożyli deklaracje maturalne o odbiór kserokopii w sekretariacie szkoły!

absolwenci Liceum Ogólnokształcącego   https://deklaracja.edu.pl/22050202146

absolwenci Technikum    https://deklaracja.edu.pl/2205020233X

Następnie WYDRUKOWAĆ i PODPISAĆ

Opłata za egzamin

zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 2198 z późn. zm.) egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 roku na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Kliknij w logo poniżej aby poćwiczyć rozwiązywanie zadań zamkniętych z matury z matematyki!