Godziny przyjmowania:

kluge5 1600x1200

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Justyna Kluge

r.sz.2021/22

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

745– 1545

 

 

 

7 45- 13.00

 

 

7 45 -1545

 

 

 

 

45- 15.00

 

 

7.45- 1215

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

 

   

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Ewa Bigus

r.sz.2021/22

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

...................

 

 

 

12.00-15.45

 

 

10.00-11.30

 

 

 

 

8.00-11.15

 

 

12.00-1430

 

 

 

 

Załącznik nr 7

Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły ,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów,

 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły ,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

    - Współpraca ze środowiskiemWspółpraca ze środowiskiem

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata