Co jest potrzebne do tworzenia i rozwoju SzPZ?

Elementy potrzebne do tworzenia SzPZ:

 • Poznanie i zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie
 • Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności szkolnej
 • Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia
 • Planowania działań i ich ewaluacja
 • Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami szkoły
 • Współpraca ze społecznością lokalną i innymi szkołami

Jak tworzyć i rozwijać szkołę promującą zdrowie?

Tworzenie i rozwój SzPZ jest długotrwałym, wieloletnim procesem.

Rozpoczyna się od przygotowania do podjęcia działań, w kolejnych latach szkolnych realizowane są cykle działań składające się z czterech etapów:

 • Diagnoza-w pierwszym roku diagnoza stanu wyjściowego , w kolejnych latach szkolnych diagnoza uaktualniona
 • Planowanie działań i ich ewaluacja
 • Działania- realizacja planu
 • Ewaluacja wyników działań( zaplanowanych na dany rok szkolny)

Szkoła w okresie kandydowania

Przeprowadza ocenę stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów SzPZ.

 • Standard I:

Koncepcja pracy szkoły , jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań

 • Standard II:

Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

 • Standard III:

Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów , nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

 • Standard IV:

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów , nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata