Plan pracy Klubu Ekologicznego w roku szkolnym 2023/2024.

Opiekun: Edyta Ropella

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego poprzez udział w akcjach:

a) "Sprzątanie Świata"

b) "Dzień Ziemi"

2. Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym.

3. Popularyzowanie wśród młodzieży humanitarnego stosunku do przyrody ojczystej i prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

4. Organizowanie i prowadzenie:

a) konkursów -Olimpiada Ekologiczna

b) spotkania

c) konferencji

d) wystaw

e) olimpiad -Turniej Wiedzy Ekologicznej

f) akcji społecznie-użytecznych

5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w celu wykonywania zadań zleconych przez te organy.

6. Utrzymywanie współpracy z organizacjami ochrony przyrody.

Spotkania odbywają się w środy od 14:00-15:00

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata