Plan pracy Klubu Ekologicznego w roku szkolnym 2018/2019.

 Opiekun: Edyta Ropella

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ujemnych skutków naruszania środowiska przyrodniczego poprzez udział w akcjach:

a) "Sprzątanie Świata"

b) "Dzień Ziemi"

2. Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym.

3. Popularyzowanie wśród młodzieży humanitarnego stosunku do przyrody ojczystej i prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

4. Organizowanie i prowadzenie:

a) konkursów -Olimpiada Ekologiczna

b) spotkania

c) konferencji

d) wystaw

e) olimpiad -Turniej Wiedzy Ekologicznej

f) akcji społecznie-użytecznych

5. Współdziałąnie z organami administracji rządowej i samorządowej w celu wykonywania zadań zleconych przez te organy.

6. Utrzymywanie współpracy z organizacjami ochrony przyrody.

Spotkania odbywają się w środy od 1400-1500

 

Raport z działalności Klubu Ekologicznego w I semestrze roku szkolnym 2017/2018

Głównym celem Klubu Ekologicznego jest:

 • Rozbudzenie zainteresowania różnorodnością świata, jego bogactwem i pięknem,
 • Podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska i rozwijanie szacunku wobec przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan,
 • Umożliwienie prowadzenie obserwacji zjawisk przyrodniczych,
 • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

 

Jednym z podstawowych zadań Klubu Ekologicznego jest edukacja ekologiczno-przyrodnicza.

Działalność edukacyjno-dydaktyczna obejmowała następujące przedsięwzięcia:

 • Konkursy,
 • Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych,
 • Prowadzenie gabloty szkolnej.

 

Konkursy

 • W listopadzie przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-planeta”. Udział w konkursie wzięło 24 uczniów z klas licealnych i technikum. Prace przesłało do Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych

 • „Nakręteczki”- uczniowie zbierają nakrętki plastikowe przeznaczone da ratowania zdrowia dziecka,
 • Zorganizowanie zbiórki żywności da zwierząt ze schronisk.
 • We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”,
 • Razem z p. Chrapkowską zorganizowano Wigilię dla dzieci ze SOSW w Kartuzach.

 

Efekty

 • Duże zainteresowanie młodzieży problemami ochrony środowiska w Polsce i we własnym regionie,
 • Zaangażowanie uczniów w akcje promujące zdrowy styl życia,
 • Aktywny udział w konkursach,
 • Kreatywne spędzanie czasu wolnego.

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata