REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

-LOGO WOLONTARIATU „ Iskierka Nadziei”

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na projekt logo -  Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Iskierka Nadziei”.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 lutego 2018r. d trwa do 12 marca 2018r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  14 marca 2018r.

Cele konkursu:

 1. Celem konkursu jest wybranie projektu logo Wolontariatu , który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Wolontariatu.
 2. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych  ( na ulotkach, w grafice internetowej).
 3. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę Wolontariatu.
 4. Logo powinno składać się z nazwy Wolontariatu i elementu graficznego.
  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich: wolontariuszy i  zainteresowanych uczniów ZSZ i O.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu logo do 12 marca 2018r. do opiekunów szkolnego klubu wolontariatu:
  1. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.
  2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie

1 projekt  Logo.

 1. Jeżeli prace wykonane będą na komputerze to należy  je zapisać na płycie lub na pendrive.
 2. Prace wykonane na papierze powinny  być dostarczona w formacie A 4.
 3. Komisja w składzie: Justyna Kluge, Ewa Plichta, Joanna Stencel, Beata Gruba i Renata Rybakowska spośród  otrzymanych prac wybiorą  jedną pracę zwycięską, która zostanie wybrana jako LOGO Szkolnego Klubu Wolontariatu. Komisja przyzna dodatkowo  miejsce II i III. Prace te będą zaprezentowane n a stronie internetowej szkoły.
 4. Kryteria będą oceniane według następującej punktacji:
  1. Kryterium kreatywności 0- 15 pkt.
  2. Kryterium przejrzystości przekazu 0-10 pkt.
  3. Estetyka- 0-10 pkt.

Organizatorzy konkursu:  Szkolny Klub Wolontariatu „ Iskierka Nadziei” przy ZSZ i O w Kartuzach

III Liceum Ogólnokształcące nauka trwa 4 lata

Technikum Nr 2 nauka trwa 5 lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 nauka trwa 3 lata